CZ EN DE

Slovníček potřebných pojmů a informací ohledně naší činnosti

Expresní překlad
Překlad vyhotovený tentýž den, do druhého pracovního dne či přes víkend. Doporučená norma na překlad je 6 NS překladu na jeden pracovní den.

Jazykové, stylistické a gramatické korektury, korektury rodilým mluvčím
Korektura je kontrola jazykové a textové správnosti již přeloženého textu. Korektura zpracována odborníky z oboru. Korekturu doporučujeme vyhotovit u každého dokumentu, který bude publikován, vydáván tiskem, veřejně prezentován a stává se tak vizitkou společnosti.

Minimální účtovaný rozsah překladu
Minimální rozsah účtovaného textu je 1 NS.

Normostrana
Jedna normostrana (zkráceně „NS“) představuje 30 řádků po 60 úhozech, tj. 1800 znaků včetně mezer (cca 250 slov).

Ověřený překlad
Ověřený překlad vyhotovený či ověřený překladatelem jmenovaným pro tento účel a pro daný jazyk krajským nebo městským soudem. Vyhotovený přeložený text je překladatelem pevně spojen s originálem a překladatelskou doložkou opatřenou kulatým razítkem, která je nedílnou součástí překladu. Tímto způsobem se překládají převážně osobní dokumenty, jako jsou rodné listy, oddací listy a vysvědčení, dále výpisy z obchodního rejstříku, rejstříku trestů, smlouvy, diplomy, lékařská potvrzení atd.